Privacyverklaring

Algemeen

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Premium Kamers. U dient zich ervan bewust te zijn Premium Kamers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Premium Kamers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Premium Kamers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Premium Kamers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Wanneer u zich inschrijft op de website van Premium Kamers, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Premium Kamers of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Premium Kamers, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Premium Kamers vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Premium Kamers  houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Premium Kamers worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Premium Kamers of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;

Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Premium Kamers;

Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;

Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Premium Kamers op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;

Om te voldoen aan de op Premium Kamers van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Premium Kamers.

 

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Premium Kamers producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Premium Kamers producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming NIET verstrekt aan partijen die niet tot Premium Kamers behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Premium Kamers worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product od dienst). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld aan de verhuurder van een woonruimte die voldoet aan de criteria die u ons hebt verstrekt). Daarnaast is het mogelijk dat Premium Kamers op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Premium Kamers zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Premium Kamers uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Premium Kamers ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Premium Kamers uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Premium Kamers-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van Premium Kamers terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

 

Voor digitale diensten van Premium Kamers waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Premium Kamers de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

 

Beveiliging gegevens

Premium Kamers respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Premium Kamers. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Premium Kamers, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Premium Kamers spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Premium Kamers is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Premium Kamers.

 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Premium Kamers zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Premium Kamers via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

 

Premium Kamers

t.a.v. de directie

Beethovenlaan 267

8031CC Zwolle

 

Of per email naar: info@premiumkamers.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Premium Kamers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

 

Premium Kamers

info@premiumkamers.nl

KVK# 63948060